Třídění v rámci našeho projektu

V našem projektu jsme si stanovili několik cílů a rádi bychom nalezli odpovědi na následující otázky:
1. Jaké složení má komunální odpad v Olomouci a jejím okolí?
2. Liší se tento odpad v souvislosti s tím, zda pochází ze staré domovní zástavby s výskytem drobných podnikatelských subjektů, sídliště, vilkové čtvrti či vesnické zástavby?
3. Liší se nějak odpad produkovaný v průběhu pracovního týdne a „povíkendový“ odpad?
4. Jak účinně obyvatelé daných oblastí třídí odpad? V případě, že některou ze složek třídí nedostatečně – proč se tomu tak děje?
 
Vzorky směsného komunálního odpadu třídíme v areálu sběrného dvora pro podnikatele Technických služeb města Olomouce vždy jednou měsíčně, v pondělí, středu a čtvrtek. Pro tento projekt byly vybrány 4 vzorové lokality:
-       lokalita „stará domovní zástavba“ – ulice Riegerova
-       lokalita „sídliště“ – ulice Jílová
-       lokalita „vilková čtvrť“ – ulice Na Vršku
-       lokalita „vesnická zástavba“ – obec Radíkov
 
Z odpadu vybíráme složky, které by bylo možné zapojit do separovaného sběru, tzn. papír, plasty, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, kovy, stavební suť a také věci, které by bylo v mnohých případech možné v budoucnu dále využívat, např. textil.

Vytříděné složky ukládáme – pokud je to možné – na místa k tomu určená a nevracíme je zpět do směsného komunálního odpadu. Pokusně jsme také zavedli kompostování vytříděného biologicky rozložitelného odpadu.